Prima pagina » Informatii de interes public » Ascunse »  »  atributii ale departamentelor


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR

(1) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, organizate conform actelor normative în vigoare prin ordin al prefectului sunt următoarele:

a. CONDUCEREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI:
    - I    Prefect
    - I/A. Cancelaria prefectului
    - II.  Subprefect
 - COMPARTIMENTE:
    - III. Corpul de control al prefectului
    - IV. Compartimentul audit intern   

b. SERVICII şi COMPARTIMENTE:
    - V. Serviciul pentru dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate
        - V/A. Compartimentul pentru informare şi  relaţii publice   
        - V/B. Compartimentul pentru monitorizarea dezvoltării regionale  şi cooperare international
    - VI.  Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrative
        - VI/A. Compartimentul pentru aplicarea actelor cu caracter reparatoriu
    - VII. Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ
        - VII /A. Compartimentul financiar contabil
        - VII/B. Compartimentul pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi resurse umane
        - VII/C. Compartimentul administrativ şi secretariat
    - VIII. Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
        - VIII/A. Compartiment emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări
        - VIII/B. Compartimentul restricţii
        - VIII/C. Compartimentul informatics
    - IX.Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
        - IX/A. Compartiment regim permise de conducere şi examinări
        - IX/B. Compartiment  înmatriculare şi evidenţa vehiculelor rutiere
        - IX/C. Compartimentul informatic
 (2) Structurile de specialitate sunt organizate la nivel de servicii şi compartimente.
    Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului se face potrivit legii, prin ordin al prefectului.
    Salarizarea personalului se face conform reglementărilor legale în vigoare.
    Personalul structurilor de specialitate ale instituţiei prefectului are statut de funcţionar public, funcţionar public cu statut special sau personal contractual, potrivit legii.
    În exercitarea atribuţiilor prefectului, structurile de specialitate îndeplinesc activităţi cu privire la: a) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;
           b) verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;
           c) realizarea politicilor naţionale, a celor post-aderare europeană şi a planului de măsuri pentru dezvoltare regională post-aderare europeană şi intensificare a relaţiilor externe;
           d) buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi la pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar;
           e) activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple;
           f) regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare;
           g) alte atribuţii conform unor reglementări special.

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE

Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului au următoarele atribuţii principale:

Cancelaria prefectului

a. organizează şi monitorizează primirile la prefect;
b. ţine legătura cu partidele politice şi parlamentarii judeţului, respectiv cu organizaţiile sindicale, patronale, ale revoluţionarilor şi ale veteranilor de război şi îl informează pe prefect asupra principalelor probleme cu care se confruntă acestea;
c. îl reprezintă pe prefect, la solicitarea acestuia, la întâlnirile şi festivităţile organizate în judeţ sau în ţară;
d. asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului;
e. analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a subprefectului cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;
f. organizează întâlnirile prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
g. elaborează sintezele mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului şi a subprefectului;
h. organizează, la solicitarea prefectului, evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului;
i. organizează conferinţele de presă, elaborează comunicate şi alte materiale destinate mijloacelor de informare în masă;
j. asigură oficiile de purtător de cuvânt al instituţiei;
k. asigură realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei prefectului;
l. pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă informaţiile destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
m. realizează documentări necesare în vederea elaborării Raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
n. asigură asistenţă de specialitate experţilor locali pentru romi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
o. conlucrează cu unităţile teritoriale din subordinea M.A.I., M.A.N. şi a S.R.I. la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
p. colaborează cu serviciul financiar contabil,  resurse umane şi administrativ şi răspunde de buna desfăşurare a acţiunilor protocolare (inclusiv cele cu caracter internaţional), a festivităţilor omagiale şi comemorative organizate de Instituţia Prefectului;
q. intermediază relaţia dintre prefect şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv conducătorii serviciilor publice deconcentrate, facilitând în situaţii deosebite, întâlniri sau convorbiri cu aceştia;
r. soluţionează corespondenţa repartizată de către prefect, urmărind inclusiv expedierea răspunsurilor şi clasarea exemplarului de arhivă; 
s. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
t. execută orice alte sarcini pe care le primeşte direct de la prefect;

Corpul de control al prefectului
a. desfăşoară conform legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului, conform cazuisticii repartizate;
b. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, corpul de control al prefectului colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;
c. verifică sesizările repartizate care implică un grad ridicat de dificultate şi întocmeşte rapoarte pe care le comunică prefectului;
d. verifică modul în care se respectă disciplina în construcţii la nivelul unităţilor administrativ teritoriale;
e. desfăşoară acţiuni de control la nivelul întregului judeţ  cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind restabilirea stării de legalitate;
f. desfăşoară, din însărcinarea prefectului împreună cu serviciile publice deconcentrate, acţiuni de control la nivelul judeţului cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative privind asigurarea ordinii publice şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
g. conlucrează, din dispoziţia prefectului, cu reprezentanţii locali al M.A.I., M.A.N. şi S.R.I. în vederea exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi la prevenirea infracţiunilor;
h. controlează din însărcinarea  prefectului modul în care structurile locale ale M.A.I. îşi îndeplinesc obligaţia legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea infracţiunilor pe teritoriul localităţilor din judeţ;
i. urmăreşte modul de aplicare de către autorităţile administraţiei  publice locale a prevederilor legale, inclusiv cele referitoare la întocmirea inventarelor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale;
j. acordă sprijin pentru corecta întocmire a inventarului şi pentru medierea eventualelor neînţelegeri dintre autorităţile administraţiei publice pe de o parte şi ministere şi alte organe centrale, pe de altă parte;
k. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
l. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
m. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
n. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
o. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul compartimentului;
p. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
q. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect.

Compartimentul audit intern
 
a. elaborează proiectul planului de audit public intern;
b. efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
c. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
d. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
e. raportează imediat conducătorului instituţiei şi structurii de control intern abilitate orice iregularităţi sau posibile prejudicii identificate;
f. analizează proiectele de buget şi situaţiile economico-financiare ale serviciilor deconcentrate ale ministerelor în vederea avizării lor de către prefect;
g. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect.
h. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,

(2) În desfăşurarea activităţii, funcţionarii publici din cadrul acestui compartiment vor respecta cu stricteţe normele cuprinse în codul privind conduita etică a auditorului intern.

Serviciul pentru dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate

a. elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi administrative, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
b.  participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
c.  prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
d. realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne;
e.  întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
f. monitorizează modul de aplicare în judeţ, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;
g. analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului;
h. elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate organizate în judeţ, în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;
i.  examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
j. urmăreşte aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
k.  elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
l.  asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
m. întocmeşte proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
n. realizează lucrările de secretariat pentru: Colegiul Prefectural al Judeţului Mureş, Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Mureş, Comisiei de Dialog Social a Judeţului Mureş;
o. prezintă prefectului şi subprefectului, propuneri cu privire la programul de activitate al acestora;
p. asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor altor comisii sau comitete constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii;
q.  examinează şi prezintă prefectului spre avizare proiectele bugetelor şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor serviciilor publice deconcentrate;
r. stabileşte, împreună cu instituţiile publice şi organismele abilitate prin lege, măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase şi a catastrofelor de orice fel, pe care le înaintează prefectului;
s. urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
t. prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
u.  întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în situaţii de urgenţă, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
v. propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, sau a consiliului judeţean, după caz;
w. asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene natural periculoase;
x. asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor natural periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;
y. sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii în situaţii de urgenţă;
z. prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
aa. centralizează necesarul de materiale de construcţii, alimente şi îmbrăcăminte în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea de ajutoare umanitare populaţiei afectate de la rezervele de stat;
bb. verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
cc. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
dd. colaborează cu instituţii şi organisme care au rol în implementarea măsurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare;
ee. desfăşoară activitate în cadrul biroului de apostilă, asigurând îndrumarea persoanelor interesate în legătură cu procedura eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative;
ff. în cadrul biroului de apostilă, realizează:primirea documentelor pentru eliberarea apostilei;înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;completarea apostilei; eliberarea apostilei; încasarea taxei consulare, înregistrarea în borderoul unic al încasărilor;
gg. întocmirea raportului lunar şi semestrial privind apostilele eliberate;
hh. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
ii. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
jj. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
kk. îndeplineşte orice alte sarcini legale stabilite de către prefect, subprefect sau şeful serviciului.

Compartimentul pentru informare şi relaţii publice
 
a. asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;
b. întocmeşte anual raportul privind accesul la informaţiile de interes public şi cel privind transparenţa decizională;
c. asigură imprimatele şi informaţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
d. coordonează activitatea de elaborare şi editare a buletinului informativ anual;
e. actualizează informaţiile publicate din oficiu, la punctul de informare al instituţiei;
f. urmăreşte aplicarea Programului de măsuri al instituţiei pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
g. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului şi subprefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal;
h. realizează primirea, înregistrarea, distribuirea pe compartimente, conform repartizării făcute de către conducerea instituţiei a întregii corespondenţe (petiţii) adresate instituţiei, precum şi transmiterea răspunsurilor la aceasta după soluţionare;
i. consiliază cetăţenii care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul;
j. asigură înscrierea şi primirea cetăţenilor în audienţă, efectuează verificarea la faţa locului, după caz, a unor probleme sesizate sau reclamate în audienţe;
k. participă la desfăşurarea audienţelor;
l. urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate la audienţe şi comunică modul lor de soluţionare;
m. stabileşte şi urmăreşte realizarea fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice intituţiei prefectului;
n. prezintă prefectului propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea, documentarrea, primirea şi soluţionarea petiţilor;
o. asigură primirea, înregistrarea, repartizarea şi predarea corespondenţei pentru conducere şi compartimentele de specialitate, precum şi expediţia acesteia la destinatari;
p. înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi consemnează numărul şi data pe documentul primit;
q. asigură organizarea şi respectarea legislaţiei privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea actelor;
r. asigură secretariatul la nivelul cabinetului subprefectului;
s. organizează şi monitorizează primirile la subprefect;
t. asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale subprefectului;
u. organizează întâlnirile subprefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
v. intermediază relaţia dintre subprefect şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv conducătorii serviciilor publice deconcentrate, facilitând în situaţii deosebite, întâlniri sau convorbiri cu aceştia;
w. soluţionează/tehnoredactează corespondenţa sau alte materiale repartizate de către subprefect, urmărind expedierea răspunsurilor;
x. întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate, proiectul indicatorului termenelor de păstrare a documentelor, nomenclatorul dosarelor şi registrelor;
y. asigură multiplicarea materialelor necesare conducerii şi structurilor organizatorice din cadrul instituţiei;
z. asigură predarea actelor proprii la arhiva instiuţiei;
aa. asigură serviciile de curierat la nivelul instituţiei;
bb. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
cc. îndeplineşte orice alte sarcini legale stabilite de către prefect, subprefect sau şeful serviciului.


Compartimentul pentru monitorizarea dezvoltării regionale şi cooperare internaţională

a. întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor naţionale, a politicilor post-aderare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
b. elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul judeţean de măsuri post-aderare europeană şi intensificarea relaţiilor externe;
c. acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor post-aderare europeană pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea şi post-aderarea europeană adoptate la nivel central;
d. acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul post-integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniu;
e. desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
f. întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului şi a celorlalte instituţii publice din judeţ;
g. elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
h. acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de către acestea;
i. gestionează informaţiile privind programele şi proiectele de finanţare derulate în judeţ;
j. organizează acţiuni privind aniversarea unor personalităţi şi comemorarea unor evenimente, care au avut un aport la crearea şi dezvoltarea Uniunii Europene;
k. urmăreşte respectarea liberei circulaţii a persoanelor, a serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor, precum şi a libertăţii de stabilire conform reglementărilor Uniunii Europene;
l. asigură serviciile de traducător şi translator la nivelul instituţiei;
m. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
n. îndeplineşte orice alte sarcini legale stabilite de către prefect, subprefect sau şeful serviciului.
 
Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ

Serviciul juridic este structură de specialitate în instituția prefectului și este condusă de un șef serviciu, funcționar public de conducere.
     Serviciul juridic cuprinde Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu.
a. asigură reprezentarea prefectului şi a comisiei judeţene de aplicare a legilor cu caracter reparatoriu în faţa  instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, organelor de urmărire penală şi notarilor publici, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice în cauzele de interes general al prefecturii pe baza împuternicirii date de prefect;
b. redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului şi comisiilor speciale conform legilor reparatorii;
c. întocmeşte documentaţia necesară şi face propuneri de soluţionare a cererilor depuse la instituţie sau la comisiile speciale constituite prin ordin al prefectului, având ca obiect acordarea sau întocmirea actelor premergătoare acordării unor drepturi în baza unor prevederi legale adoptate de organele abilitate potrivit legii;
d. aplică actele normative cu caracter reparatoriu.
e. întocmeşte proiectele de ordin şi face comunicările, privind trecerea în proprietatea privată a terenurilor în condiţiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată;
f. asigură secretariatul şi convoacă Comisia judeţeană pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, lunar sau ori de câte ori este necesar;
g. urmăreşte soluţionarea dosarelor depuse în aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;
h. urmăreşte modul de soluţionare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001;
i. prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
j. exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
k. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
l. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
m. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul direcţiei;
n. întocmeşte şi comunică situaţiile statistice solicitate de către M.A.I., A.N.R.P. şi alte organe centrale;
o. elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
p. urmăreşte stadiul aplicării legilor fondului funciar şi a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
q. ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi le transmite prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
r. examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale;
s. verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;
t. propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
u. întocmeşte documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;
v. elaborează rapoarte lunare cu privire la actele verificate şi le  prezintă prefectului spre informare;
w. formulează, în termen legal, acţiunile pentru anularea actelor administrative socotite nelegale, nemodificate sau nerevocate în urma efectuării procedurii prealabile în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 în vigoare, şi asigură comunicarea acestora către instanţele de contencios administrativ competente;
x. verifică modul de respectare  şi transmitere,
y. avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalităţii;
z. întocmeşte documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
aa. acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
bb. efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului Judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
cc. efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente;
dd. desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
ee. elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate, la modul de organizare a executării legilor şi a altor acte normative de către consiliile locale şi judeţene, de către primari, precum şi de către preşedintele consiliului judeţean;
ff. asigură evidenţa şi păstrarea actelor transmise potrivit legii, în vederea exercitării dreptului de urmărire a respectării legalităţii acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor pe rolul instanţelor judecătoreşti, până la epuizarea căilor de atac ordinare şi extraordinare;
gg. urmăreşte modul de îndeplinire de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la înaintarea actelor supuse verificării din punct de vedere al legalităţii;
hh. conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin M.A.I., a unor proiecte de acte normative;
ii. desfăşoară acţiuni la nivelul întregului judeţ pentru urmărirea aplicării şi respectării actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
jj. participă la organizarea, împreună cu primarii, a unor acţiuni de cunoaştere şi de aplicare corectă a legii;
kk. propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judeţean, după caz;
ll. urmăreşte evidenţierea riguroasă a mişcării bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi legalitatea trecerii acestor bunuri din domeniul public local în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
mm. verifică motivaţia afectării sau a dezafectării bunurilor de utilitate publică şi respectarea prevederilor legale în acest sens;
nn. elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean, în şedinţa de constituire;
oo. întocmeşte graficul de convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean în şedinţă de constituire;
pp. redactează, în termenele legale, acţiuni, plângeri, întâmpinări, memorii, alte acte cu caracter procedural, folosind toate căile de atac în vederea apărării şi valorificării drepturilor prefectului;
qq. avizează din punct de vedere juridic contracte şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
rr. se îngrijeşte de păstrarea şi predarea materialului arhivistic al instituţiei conform legii şi eliberează la cerere, conform reglementărilor legale, acte bazate pe documente de arhivă şi rezolvă corespondenţa primită în acest sens; asigură păstrarea, inventarierea, arhivarea şi selecţionarea actelor;
ss. întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la controlul legalităţii actelor administrative şi aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, după caz;
tt. urmăreşte soluţionarea dosarelor, conform dispoziţiilor normative şi face comunicările necesare;
uu. prezintă prefectului studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;
vv. urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
ww. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
xx. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
yy. consilierii juridici participă, în calitate de reprezentanţi ai prefectului, la şedinţele de constituire ale consiliilor locale, în conformitate cu graficul de convocare stabilit prin ordinul prefectului;
zz. desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului solicitând anual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată;
aaa. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
bbb. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
ccc. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
ddd. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect, subprefect, sau conducătorul serviciului.

Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu

În domeniul aplicării legilor fondului funciar activitățile desfășurate se realizează cu sprijinul Colectivului de lucru de pe lângă Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș, îndeplinind următoarele atribuții:
a. primește, verifică și instrumentează dosarele înaintate Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
b. întocmește ordinea de zi, emite și verifică hotărârile adoptate de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
c. pregătește și întocmește referate în vederea soluționării contestațiilor formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale sau orășenești;
d. transmite hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș, în vederea punerii lor în aplicare, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, comisiilor locale de fond funciar, iar acolo, unde este cazul, Agenției Domeniilor Statului, Direcției Silvice Mureș, și altor instituții, persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale;
e. pregătește și arhivează hotărârile emise de către Comisia județeană Mureș împreună cu documentația aferentă acesteia;
f. efectuează la nivelul comisiilor locale și comisiilor orășenești verificări și controale privind stadiul aplicării legilor fondului funciar;
g. analizează, redactează și transmite în conformitate cu prevederile legale răspunsurile privind soluționarea cererilor și sesizărilor adresate instituției prefectului de către persoanele fizice sau juridice;
h. participă la audiențele ținute de conducerea instituției, formulând răspunsuri conform prevederilor legale, la solicitările petenților;
 i. întocmește și transmite situații la solicitarea diferitelor instituții ale statului;
 j. primește, prelucrează și difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății;
 k. verifică și transmite Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților dosarele privind reconstituirea dreptului de proprietate prin acordarea de despăgubiri, constituite în temeiul legilor fondului funciar, întocmite de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi înaintate Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,
 l. asigură transmiterea către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților,  conform programării, a dosarelor, în vederea acordării de despăgubiri, întocmite și înaintate instituției prefectului de către comisiile locale sau comisiile ulterioare
m. întocmeşte şi comunică situaţii statistice cu privire la aplicarea legilor cu caracter reparatoriu;
o.  centralizează situaţiile statistice la nivelul judeţului şi face comunicările necesare către M.A.I. şi A.N.R.P.;
p. asigură realizarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
q. verifică fiecare dosar înaintat de comisiile locale care nu îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia în materie, urmare a verificării efectuate de către persoana căreia i s-a repartizat, va fi returnat emitentului cu recomandări/obiecţiuni în vederea soluţionării legale a respectivelor documentaţii;
r.   verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând comisiilor locale completarea dosarelor cu toate documentele prevăzute de lege şi normele de aplicare.
s.    verifică legalitatea propunerilor înaintate de către comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar şi colectivul de lucru al Comisiei judeţene, întocmeşte referate cu propuneri de soluţionare a acestora, care sunt prezentate Comisiei judeţene, redactează şi comunică hotărârile Comisiei judeţene, tuturor celor interesaţi (persoane fizice şi juridice); urmăreşte comunicarea opisurilor de către comisiile locale precum şi a dovezilor de aducere la cunoştinţă a hotărârilor Comisiei judeţene de soluţionare a acestora;
t.  elaborează şi redactează Ordinul prefectului privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în conformitate cu prevederile art. 23, art. 27 şi 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
u.  şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ avizează de legalitatea ordinele prefectului privind aplicarea legilor fondului funciar;
v.  urmăreşte în teritoriu, împreună cu reprezentanţii Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, realizarea sarcinilor privind aplicarea legilor fondului funciar;
w.  verifică, analizează şi soluţionează scrisori, sesizări şi contestaţii ale persoanelor fizice şi juridice;
x.  şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ coordonează, îndrumă activitatea comisiilor locale de fond funciar, care potrivit art. 8 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, au  obligaţia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare pentru finalizarea procesului de restiuire.
y.  participă la acţiuni de îndrumare şi control privind respectarea legislaţiei în vigoare, în teritoriu, în domeniul fondului funciar;
z.  elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative referitoare la fondul funciar;
aa.   întocmeşte balanţa fondului funciar;
bb.   verifică titlurile de proprietate în sensul concordanţei suprafeţei totale validate, din care intravilan, sau extravilan, în funcţie de opisuri şi modificările survenite ulterior validării prin hotărâri ale Comisiei  judeţene sau sentinţe judecătoreşti;
cc.   asigură furnizarea de copii de pe actele aflate în evidenţa compartimentului, necesare reprezentării în instanţă;
dd.    întocmeşte proiectul nomenclatorului arhivistic al instituţiei şi îl actualizează conform prevederilor legale;
ee.     întocmeşte şi actualizează Nomenclatorului arhivistic;
ff.    preia unităţile arhivistice de la compartimentele instituţiei pe bază de inventar;
gg.    păstrează şi asigură condiţiile optime de conservare a documentelor;
hh.      eliberează dosarele sau efectuează copii după documentele arhivate pe baza aprobării prealabile a conducerii ;
ii.      asigură respectarea regulilor privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor;
jj.    asigură scoaterea definitivă din arhivă a unităţilor arhivistice pe baza preceselor verbale ale Comisiei de selecţionare, aprobate de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;
kk.      ţine evidenţa unităţilor arhivistice din depozit ;
ll. respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
mm.     păstrează confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în realizarea atribuţiilor;
nn.     asigură cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea de arhivare; 
oo.  asigură exploatarea în condiţii de siguranţă a tehnicii de calcul şi a softului din dotarea instituţiei;
pp.   asigură asistenţă tehnică utilizatorilor;
qq.     asigură intervenţia primară la echipamentele hardware, pentru remedierea deficienţelor apărute la echipamentele informatice;
rr.   desfăşoară activităţi specifice inginerului de sistem şi a administratorului de reţea;
ss. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
tt. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau conducătorul serviciului.

Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ

(1) Atribuţii pe linia financiar contabilă şi administrative:

a. asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
b. asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială;
c. asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;
d. întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei;
e. întocmeşte dările de seamă periodice care se prezintă ordonatorului principal de credite;
f. asigură operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;
g. întocmeşte statele de plată şi fişele fiscale;
h. asigură sprijin de specialitate pentru acţiunea de inventariere a patrimoniului;
i. exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;
j. se implică în primirea delegaţiilor oficiale şi asigură serviciile de protocol;
k. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea compartimentului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
l. asigură evidenţa foilor de parcurs ale mijloacelor auto şi întocmirea FAZ-urilor, urmăreşte folosirea, conform legii, a parcului auto;
m. realizarea demersurilor necesarea pentru întocmirea asigurărilor privind răspunderea civilă anuală obligatorie;
n.  urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică, în domeniul de competenţă;
o. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
p. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
q. eliberează adeverinţe pentru personalul din aparatul propriu cu privire la drepturi salariale şi alte venituri realizate;
r. asigură, din punct de vedere financiar – contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională, urmărind acţiunea de inventariere anuală;
s. verifică necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii curente şi achiziţionarea unor bunuri materiale şi asigură derularea acestor operaţiuni;
t. verifică asigurarea ordinii şi curăţeniei în spaţiile afectate instituţiei, paza bunurilor, precum şi accesul prin intrarea principală a clădirii, întreţinerea şi reparaţiile necesare patrimoniului instituţiei;
u. asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;
v. asigură evidenţa registrelor utilizate în activitatea instituţiei;
w.  asigură evidenţa sigiliilor şi ştampilelor;
x. asigură evidenţa ordinelor de deplasare;
y. primeşte şi remite prefectului sau persoanei desemnate corespondenţa primită prin poşta specială sau informatic;
z. asigură gestionarea ştampilei cu sigla României, cu nr. 1;
aa. asigură operarea şi gestionarea registrului privind ordinele prefectului;
bb. realizează multiplicarea documentelor la copiator şi sortarea acestora;
cc. ţine evidenţa reviziilor şi a reparaţiilor la echipamentele aflate în gestiune;
dd. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
ee. îndeplineşte orice alte sarcini legale stabilite de către prefect sau şeful serviciului.

(2) Atribuţii pe linia resurselor umane:

a. asigură întocmirea proiectelor organigramelor, statelor de funcţii, de personal şi fundamentarea cheltuielilor de personal;
b. asigură elaborarea proiectelor de ordine ale prefectului în domeniul resurselor umane;
c. gestionează dosarele profesionale, respectiv dosarele de personal ale salariaţilor;
d. întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual;
e. gestionează registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă;
f. stabileşte  drepturile salariale;
g. elaborează planul de ocupare al funcţiilor publice;
h. elaborează planul de pregătire profesional;
i. asigură organizarea constituirii comisiei de disciplină şi a comisiei paritare

(3) Atribuţii pe linia achiziţiilor publice:

a. urmăreşte şi răspunde de aplicarea procedurilor de achiziţii publice pentru încheierea contractelor de achiziţii publice având ca obiect achiziţionarea de bunuri, prestarea de servicii şi achiziţionarea de lucrări;
b. întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;
c. elaborează rapoartele periodice cu privire la achiziţiile publice.


Compartimentul financiar contabil
a. asigură imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a execuţiei   bugetare;
b. asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială;
c. asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi furnizarea datelor contabile;
d. întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei;
e. întocmeşte dările de seamă periodice care se prezintă ordonatorului principal de credite;
f. asigură operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;
g. întocmeşte statele de plată şi fişele fiscale;
h. asigură sprijin de specialitate pentru acţiunea de inventariere a patrimoniului;
i. asigură evidenţa foilor de parcurs ale mijloacelor auto şi întocmirea FAZ-urilor, urmăreşte folosirea, conform legii, a parcului auto;
j. realizarea demersurilor necesarea pentru întocmirea asigurărilor privind răspunderea civilă anuală obligatorie;
k. eliberează adeverinţe pentru personalul din aparatul propriu cu privire la drepturi salariale şi alte venituri realizate;
l. asigură, din punct de vedere financiar – contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională, urmărind acţiunea de inventariere anuală;
m. verifică necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii curente şi achiziţionarea unor bunuri          materiale şi asigură derularea acestor operaţiuni;
n. verifică asigurarea ordinii şi curăţeniei în spaţiile afectate instituţiei, paza bunurilor, precum şi accesul prin intrarea principală a clădirii, întreţinerea şi reparaţiile necesare patrimoniului instituţiei;
o. asigură respectarea prevederilor normative în ceea ce priveşte protecţia muncii, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor;
p. asigură evidenţa sigiliilor şi ştampilelor;
q. asigură evidenţa ordinelor de deplasare

Compartimentul pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi resurse umane

a. asigură întocmirea proiectelor organigramelor, statelor de funcţii, de personal şi fundamentarea cheltuielilor de personal;
b. asigură elaborarea proiectelor de ordine privind numirea, eliberarea şi sancţionarea personalului din aparatul de specialitate al prefectului;
c.   întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale, respectiv dosarele de personal ale salariaţilor;
d.  răspunde de operarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
e.  efectuează planificarea şi urmăreşte efectuarea concediilor de odihnă, a concediilor de odihnă suplimentare, a concediilor fără plată şi de studii;
f. asigură întocmirea pontajelor lunare;
g.   ţine evidenţa orelor suplimentare efectuate de către salariaţii instituţiei;
h.   ţine evidenţa sancţiunilor aplicate personalului propriu şi secretarilor unităţilor administrativ teritoriale;
i.  ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu ale persoanelor din structurile de specialitate;
j.  asigură secretariatul pentru organizarea concursurilor de angajare sau promovare a personalului din structurile de specialitate ale instituţiei prefectului;
k.  asigură întocmirea graficului de perfecţionare pentru salariaţii din structurile de specialitate;
l.   eliberează adeverinţe pentru personalul din aparatul propriu cu privire la încadrare,  vechime în muncă şi în specialitate;
m.  elaborează planul de ocupare al funcţiilor publice;
n.  ţine registrul, asigură evidenţa declaraţiilor de avere şi interes şi comunică situaţia acestora către ANI;
o. urmăreşte şi răspunde de aplicarea procedurilor pentru achiziţionarea bunurilor aprobate de cei în drept, respectând normele legale în vigoare;
p. întocmeşte actele necesare în vederea derulării procedurilor pentru încheierea contractelor de achiziţii publice;
q. întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;
r. gestionează şi păstrează dosarele achiziţiilor publice aferente procedurilor de achiziţii în care instituţia are calitatea de autoritate contractantă;
s. urmăreşte respectarea termenelor contractuale la contractele la care instituţia este parte semnatară;
t. elaborează ordinele prefectului pentru numirea comisiilor de evaluare a ofertelor;
u. întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice, ale căror proceduri au fost demarate de către serviciu;
v. întocmeşte rapoarte, informări şi alte situaţii cu privire la aplicarea procedurilor de achiziţie publică;
w.    îndeplineşte orice alte sarcini legale stabilite de către prefect sau şeful serviciului.

Compartimentul administrativ şi secretariat

a. aplică prevederile ordinelor normative şi instrucţiunilor care reglementează activitatea compartimentului auto (Ordinul MIRA nr. 599/2008);
b. cunoaşterea şi respectarea periodicităţii de efectuare a lucrărilor de întreţinere (revizii tehnice şi I.T.P.) pentru autovehiculele din dotare;
c. respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice;
d. îndeplineşte orice alte sarcini legale stabilite de către prefect sau şeful serviciului.

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

a. soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare, în conformitate cu prevederile legii;
b. colaborează cu primăriile municipiilor / oraşelor din judeţ conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea, în vederea preluării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice în sistem off line / cu staţia mobilă, la punctele de lucru deschise cu acest scop şi eliberează paşapoartele electronice aferente;
c. administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
d. asigură furnizarea permanent, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
e. organizează la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
f. asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
g. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate serviciului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
h. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
i. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
j. colaborează cu alte instituţii / servicii din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale conform protocoalelor încheiate între Instituţia Prefectului şi acestea;
k. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
l. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;
m. întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, analize, informări, statistici, etc., cu privire la activitatea desfăşurată ;
n. serviciul este organizat şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de prefect şi care face parte integrantă din prezentul regulament.
o. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

a. constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
b. organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
c. soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
d. colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
e. asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
f. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
g. asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
h. asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
i. participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;
j. întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
k. informează, propune sau soluţionează problemele de personal din cadrul serviciului;
l. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către prefect sau subprefect;
m. întocmeşte trimestrial, semestrial şi anual, informări, statistici, etc., cu privire la activitatea desfăşurată ;
n. serviciul este organizat şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de prefect şi care face parte integrantă din prezentul regulament.
o. asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial,

DISPOZIŢII FINALE

Atribuţiile compartimentelor vor fi detaliate în fişele posturilor salariaţilor. 
Fiecare salariat va avea stabilit, prin fişa postului un înlocuitor care va fi în măsură să preia atribuţiile titularului când acesta lipseşte, indiferent de motivul sau durata absenţei.
Toate compartimentele şi toţi salariaţii instituţiei, îndeplinesc atribuţii şi sarcini stabilite de prefect, sau subprefect, în executarea legilor şi a altor acte normative sau pentru realizarea unor acţiuni dispuse de organele ierarhic superioare.
Funcţionarii publici, funcţionarii cu statut special şi personalul contractual au drepturile şi obligaţiile prevăzute în codul muncii, în statutele şi codurile de conduită proprii sau în alte dispoziţii normative ce le sunt aplicabile;
Drepturile şi obligaţiile acestora se regăsesc în Regulamentul intern.
 

Trafic
Vizitatori: 2625588, online: 39
Actualizat in - 02/08/2016, la ora 04:42; de catre: Sever Pop