Prima pagina » Informatii de interes public » Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei

 

LISTA CUPRINZAND PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CU CARE OPEREAZA APARATUL DE SPECIALITATE AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL MURES

Constituţia României, revizuită;

I. În domeniul administraţiei publice:
 1. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată;
 2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 673/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului;
 12. Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
 16. Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

II. În materie electorală:
 1. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurărarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei;
 3. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
III. În materia fondului funciar, a reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate privată asura terenurilor şi acordării despăgubirilor persoanelor îndreptăţite, deposedate de bunuri:
 
 1. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
 7. Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;
 8. Legea nr. 9/1998, republicată în 2007, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în 2005(2), cu modificările şi completările ulterioare;

   

IV. În materia acordării unor drepturi prevăzute de legi speciale:

 1. Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1178/2003 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
 6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Decretul - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

   

V. În domeniul raporturilor de dreptul muncii, a funcţiei publice:
 1. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
 4. Legea   nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

   

 

Sistemul de Informatii Schengen II
Actualizat in - 03/16/2015, la ora 12:19; de catre: Administrator